Home

Inschrijving op Belgische effecten

Het nut van uw inschrijving Een inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters is niet verplicht maar niettemin aangeraden. Administratieve bijstand, zoals deze aangeboden door de gemeenten in België, wordt immers enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulaire bevolkingsregister een inschrijving op een effectenrekening bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, zonder moge­ lijkheid tot fysieke levering van de titel. Een effect op naam wordt vertegenwoordigd door een in­ schrijving in het register van de effecten op naam van de vennootschap. Vanaf 2014 zullen er nog maar twee soorten effecten over De Raad van State heeft in het arrest van 12 juni 2018 het standpunt nr.15004 van de Vlaamse Belastingdienst vernietigd inzake de gesplitste aankoop van onroerende goederen en de gesplitste inschrijving van effecten. Een gesplitste aankoop of inschrijving met voorafgaande schenking die niet werd onderworpen aan schenkbelasting in België, wordt niet. De inschrijving van een voertuig kan slechts gebeuren op basis van een origineel, volledig ingevuld en door de aanvrager ondertekend, aanvraagformulier. Dit formulier wordt vóór de inschrijving voorgelegd. Het buitenlands kentekenbewijs moet door de verzekeraars gedurende een periode van minstens 6 maanden bewaard worden Gesplitste inschrijving van effecten. De Vlaamse Belastingdienst heeft hoger vermeld standpunt inzake de gesplitste aankoop ook doorgetrokken naar effecten of geldbeleggingen die gesplitst worden ingeschreven, op naam van de schenker voor het vruchtgebruik en op naam van de begiftigde voor de blote eigendom

Treetop Online | Beleggen in wereldwijde fondsen | Review

1 januari 2008: sinds die dag kunnen Belgische vennootschappen geen effecten aan toonder meer uitgeven. Voor nieuwe aandelenemissies, of bij een overnie of fusie, dienen Belgische bedrijven dus hun statuten aan te passen. Beleggers worden sinds 1 januari 2008 dan weer aangespoord om hun papieren effecten op een effectenrekening te zetten Het formulier aanvraag tot inschrijving Elk motorvoertuig (en zijn aanhangwagen waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 750 kg bedraagt) moet, vooraleer het op de openbare weg mag rijden, eerst in het repertorium van de voertuigen van de DIV ingeschreven worden. Dit repertorium is een geautomatiseerde gegevensbank in het kader van de wet van 08a12/1992 to De ministerraad keurt op voorstel van Johan Van Overtveld en minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed over de coördinatie van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen voor instellingen van collectieve belegging in effecten

Inschrijving op een Belgisch beroepsconsulaat Federale

 1. Bij een gesplitste inschrijving is het vruchtgebruik op naam van de erflater en de blote eigendom op naam van de erfgenaam. Het standpunt over de gesplitste inschrijving bepaalt dat geldbeleggingen of effecten die gesplitst worden aangehouden onder het toepassingsgebied vallen van het fictie-artikel 2.7.1.0.7 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
 2. Nationale Bank van België, Euroclear Bank en Euroclear Belgium. Belangrijk om weten Wanneer u effecten boekt op een effectenrekening bij de Bank (ongeacht of ze op een Omnibusrekening worden bewaard, waarop dus ook de effecten van andere klanten staan), dan verleent de inschrijving op u
 3. Voor deze omzetting mogen geen kosten worden aangerekend aan de houders van effecten. Voor effecten aan toonder van beursgenoteerde vennootschappen kan die omzetting zelfs ongevraagd plaatsvinden. Wanneer zij op of na 1 januari 2008 ingeschreven worden op een effectenrekening bij een Belgische financiële instelling, zullen zij automatisch omgezet moeten worden in gedematerialiseerde effecten. 2
 4. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders We merken evenwel op dat het bankgeheim in België zwaar werd uitgehold. De afschaffing van de effecten aan toonder staat een succesvolle successieplanning uiteraard niet in de weg
 5. Derhalve is vanaf 1 januari 2008 de uitgifte van effecten aan toonder verboden in België. De effecten worden dan op een effectenrekening bij een financiële instelling gedeponeerd. Indien u nog in het bezit bent van papieren effecten aan toonder, hoeft u zich niet meteen zorgen te maken
 6. Ofwel de zakenrechtelijke situatie van hetzij de effecten of geldbeleggingen (bijvoorbeeld de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik), hetzij van de effectenportefeuille, hetzij van de deelbewijzen van de maatschap (juridische gesplitste inschrijving). Schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik van deelbewijzen van een maatschap gebeuren vanaf 1 juni 2017 dus best voor een Belgische notaris
 7. OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV Wilgenlaan 39 8610 Kortemark RPR (Veurne) 0445.949.778 Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht www.terra2.be Inschrijvingsperiode van 19 oktober 2011 tot en met 17 oktober 2012 (onder voorbehoud van vroegtijdige afsluiting) BASISPROSPECTU

Voor uw goed begrip schetsen wij kort het standpunt dat vorig jaar werd gepubliceerd. Dit stelt dat de 'gesplitste' inschrijving (voor het vruchtgebruik op naam van de erflater en voor de blote eigendom op naam van de erfgenaam) van effecten en geldbeleggingen onderworpen is aan Belgische erfbelasting In De Tijd van zaterdag en zondag 9 en 10 april kon u lezen dat een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik belastbaar is geworden. De Vlaamse Belastingdienst zou hebben beslist dat alle schenkingen sinds 1 september 2013 met schenkbelasting moeten worden belast, zo niet zou op die schenkingen alsnog het veel hogere successierecht verschuldigd zijn bij overlijden van de vruchtgebruiker OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV Wilgenlaan 39 8610 Kortemark RPR (Veurne) 0445.949.778 Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht www.terra2.be Inschrijvingsperiode van 9 november 2010 tot en met 18 oktober 2011 (onder voorbehoud van vroegtijdige afsluiting) BASISPROSPECTU 1. Aan- en verkoop van effecten 1 Aan- en verkoop van effecten 3 1.1 Fondsen 3 1.2 Aandelen, warrants en vastgoedcertificaten 4 1.3 Inschrijvings- en toewijzingsrechten 4 1.4 Obligaties en kasbons 4 1.5 Diverse 5 1.6 Belasting op beursverrichting (TOB) 5 2 Uitbetaling van coupons en effecten 6 2.1 Coupons 6 2.2 Effecten

Sinds één januari 2008 worden in België geen materiële effecten meer afgeleverd. De effecten aan toonder zullen op termijn verdwijnen. Dat wil zeggen dat in België enkel nog effecten op naam worden uitgegeven Verhandeling effecten van Belgische staatsschuld. Gepubliceerd door FOD Kanselarij van de Eerste Minister - algemene Uw e-mailadres wordt enkel bewaard en gebruikt voor uw inschrijving op de nieuwsbrief, in overeenstemming met de Europese wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens. Contactpunten Het maatschappelijk kapitaal van de Nationale Bank bedraagt 10 miljoen euro en wordt vertegenwoordigd door vierhonderdduizend aandelen. Tweehonderdduizend hiervan zijn nominatief en onoverdraagbaar en worden door de Belgische staat aangehouden. Tweehonderdduizend aandelen zijn op naam of aan toonder en worden op de beurs genoteerd Betreft de schenking aandelen, dan moet de gesplitste inschrijving blijken uit het aandelenregister. Gaat het om de schenking van delen in een burgerlijke maatschap, dan is het relevante inschrijvingsdocument het matenregister. De gesplitste inschrijving van gelden en girale effecten blijkt uit de bankdocumenten • 1 januari 2008: bij uitgifte mogen emittenten geen fysieke stukken meer afleveren; wel gedematerialiseerd op een effectenrekening bij een financiële instelling of op naam in het register van de vennootschap; bestaande Belgische papieren effecten mogen nog tijdelijk worden aangehouden; indien u bijvoorbeeld een papieren effect aan een financiële instelling voorlegt om aan de algemene vergadering van de vennootschap deel te nemen dan zal de financiële instelling deze effecten op dat.

Uitbetaling van coupons en dividenden van Belgische effecten Gratis Uitbetaling van coupons en dividenden van buitenlandse effecten die behoren tot de AXA Groep Gratis Uitbetaling van coupons en dividenden van andere buitenlandse effecten op effectenrekening van AXA Bank 2% (min. 3 EUR, max. 75 EUR) Deponering en regularisatie van effecten Regularisatie van effect op effectenrekening Grati CurieuzeNeuzen in de Tuin onderzoekt hoe we beter kunnen omgaan met de effecten van steeds warmere en drogere zomers. Het is een initiatief van Universiteit Antwerpen en De Standaard met sterke ondersteuning van Rabobank.be, Orange, VITO, Vlaamse Milieumaatschappij, Inschrijven op onze nieuwsbrief De effecten worden voor het vruchtgebruik ingeschreven op naam van de schenker(s) en voor de blote eigendom op naam van de begiftigde(n). Voor schenkingen gedaan vanaf 1 juni 2016 nam Vlabel het standpunt in dat de gesplitste inschrijving wees op een bedekte bevoordeling

Op termijn zullen de Belgische effecten aan toonder weliswaar verdwijnen. WWW.ING.BE OOK VOOR U VAN BELANG DEMATERIALISATIE VAN EFFECTEN. 2 effecten niet, dan kan de houder een inschrijving in het register op naam aanvragen. Die mogelijk-heid blijft altijd bestaan. BELANGRIJKE DATA 1 januari 200 Voor uw effectenrekening(en) bij dezelfde bank of andere financiële tussenpersoon waarvan de gemiddelde waarde gelijk is aan 500.000 euro of meer, zal uw bank of tussenpersoon automatisch de taks innen en het bedrag overmaken aan de FOD Financiën De Vlaamse belastingdienst heeft recent haar standpunt omtrent gesplitste aankopen uitgebreid en omvat nu een gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen GRAFIEKEN, DETAILS EN ANALYSE. A. Personenwagens. Nieuwe personenwagens. Ook de maand maart bevestigt voor wat betreft het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens (+57,3% tov 2020, -17,3% tov 2019) helaas de tendensen van januari-februari 2021 en het hele jaar 2020.De effecten van de Corona-crisis blijven doorwegen De Raad van State heeft in het arrest van 12 juni 2018 het standpunt nr.15004 van de Vlaamse Belastingdienst vernietigd inzake de gesplitste aankoop van onroerende goederen en de gesplitste inschrijving van effecten

Gelet op de afschaffing van het oude regime van art. 1690 B.W. om een overdracht van aandelen op naam tegenwerpelijk te maken, maakt een voorzichtig overnemer best duidelijke afspraken omtrent de inschrijving en het tijdstip daarvan in het register of zorgt hij ervoor dat hij van de overdrager een volmacht tot inschrijving in het register krijgt De inschrijving op naam wordt automatisch geschrapt. Lijst van de genoteerde effecten Er wordt aangenomen dat het Koninkrijk België op dit ogenblik over meer dan voldoende financiële middelen beschikt om zijn financiële verplichtingen na te komen.. De markt van de Belgische staatsschuld. Binnen de eurozone is de markt van de Belgische staatsschuld eerder klein en voornamelijk nationaal. Jaarlijks brengt België ongeveer 4 miljard euro uit via leningen op middellange en lange termijn De inschrijvingen op de aandelen van de vennootschap zijn slechts geldig mits ze gedaan worden in belast met de controle van de vennootschap in België, is de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), geregistreerd volgens de Amerikaanse wet van 1933 over effecten, zoals gewijzigd,.

BEWARING VAN EFFECTEN: KEUZE VOOR EEN GEINDIVIDUALISEERDE KLANTENREKENING MET In dat geval zal de terugvordering van effecten op grond van de inschrijving in uw effectenrekening collectief worden uitgeoefend door de klanten Dankzij de Belgische wetgeving genieten uw effecten al een hoog beschermingsniveau Cijfers: FOD Mobiliteit & Vervoer - DIV - Verwerking: FEBIAC. Na een succesvol 98ste Automobielsalon van Brussel, waarvan de eerste effecten op de inschrijvingen van nieuwe voertuigen pas in maart/april echt merkbaar zullen zijn, sloot de markt voor nieuwe auto's de maand januari af met een stijging van het aantal inschrijvingen met 1,5%

Het nut van uw inschrijving. Sedert het in voege treden van de wet houdende het consulair wetboek op 15/06/2014, wordt administratieve bijstand enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister. De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters, bij een Belgisch beroepsconsulaat in het buitenland, laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als deze. 14 december 2005: met het oog op het bestrijden van de fiscale fraude en in het kader van meer transparantie in de gehele Europese Unie besluit de Belgische wetgever bij wet van 14 december 2005 om de effecten aan toonder af te schaffen

In geval van verlies of diefstal van of vermoedens van fraude met een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met CARD STOP op +32 70 344 344. Reisverzekering Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen 1. Betwist standpunt van de Vlaamse Belastingdienst 1.1. Schenking effecten met voorbehoud vruchtgebruik. In de regel heeft een schenking van effecten met voorbehoud van vruchtgebruik de gesplitste inschrijving van de effecten in het effectendossier als gevolg

De Raad van State heeft nu dit standpunt vernietigd aangezien noch de wettekst, noch de parlementaire voorbereiding, de registratie van de schenking in België oplegt en aangezien een fictiebepaling strikt moet worden uitgelegd, uit artikel 2.7.1.0.7 VCF niet kan worden afgeleid dat de schenking voorafgaand aan de gesplitste inschrijving maar als tegenbewijs kan worden aanvaard indien deze. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk België Routeplanner (opent in nieuw venster) Waterloolaan 115, 1000 Brussel, België Routeplanner (opent in nieuw venster) Telefoon 02 542 65 11 Contactformulier https.

Het Wetboek van vennootschappen voorziet immers uitdrukkelijk dat de eigenaars van effecten aan toonder te allen tijde kunnen vragen dat deze op hun kosten worden omgezet in effecten op naam, zonder dat een statutaire machtiging hiervoor nodig zou zijn, terwijl de wet van 14 december 2005 de uitgevende vennootschap opdringt de inschrijving in de registers uit te voeren binnen de vijf werkdagen. Op 4 april 2016 heeft de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) Deze inschrijving van de beleggingsportefeuille in vruchtgebruik-blote eigendom betreft een zogenaamde gesplitste inschrijving van effecten. Op basis van een fictiebepaling in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF. De wet van 14 december 2005 regelt de afschaffing van de effecten aan toonder. Het eenvoudigste is om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam door inschrijving in een register. zoals de schenking voor Belgische notaris tegen het tarief van 3% of 7% 1 NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België Reglement Oktober 2012 2 Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding

van effecten op naam of gedematerialiseerde effecten, en van een inschrijving op naam, of de terugbetaling van het bedrag overeenkomstig de waarde De aanbestedende overheid is de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën. 4 Ten einde de verkoop te vergemakkelijken van buitenlandse roerende waarden die in het land van uitgifte enkel bestaan in nominatieve of gedematerialiseerde vorm, en om gevolg te geven aan de vraag naar, of de voorkeur van Belgische beleggers voor effecten aan toonder, hebben de grote banken fiduciaire vennootschappen opgericht die belast zijn met de aankoop van buitenlandse effecten Technologische vooruitgang met een potentieel ongekend positief effecten op het milieu, het fileprobleem en de volksgezondheid. Maar ach, zal men denken vanachter het overheidsbureau, en bij de fietsersbond en de ANWB etc.: we gaan dat niet faciliteren maar tegenwerken, in plaats van de regelgeving en meningen afstoffen en actualiseren Minister van Financiën Vraag nr. 2178 van mevrouw Nyssens d.d. 17 juni 2002 (Fr.) : Beursoperaties. ­ Belasting. Overeenkomstig artikel 120, 2º, van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, zijn met name alle afgiften aan de inschrijver op Belgische of buitenlandse publieke fondsen die gedaan werden ten gevolge van een openbare aanvraag door emissie, expositie, aanbieding of.

Video:

De Raad van State vernietigt het standpunt van VLABEL

Wij bieden herstel van de effecten van verslaving door het werken aan een twaalfstappenprogramma. Inschrijven op de nieuwsbrief van Narcotics Anonymous België. E-mail. Bevestiging. Ik autoriseert en valideert de gebruiksvoorwaarden. Abonneren Binnen de groep van de fondsen die overwegend beleggen in vastrentende effecten, stegen de activa van de in België gecommercialiseerde obligatiefondsen met 0,8 miljard EUR, ofwel 2,5 %, gedurende het laatste kwartaal van 2017 waardoor ze eind december 2017 inschrijvingen op ten belope van 117,5 miljoen EUR Een inschrijving is niet noodzakelijk voor ondernemingen die uitsluitend obligaties of overige verhandelbare schuldinstrumenten uitgeven die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in België met een nominale waarde per obligatie of ander schuldinstrument van ten minste € 50.000 of, in het geval van andere valuta, met een nominale waarde per obligatie of ander. 'Werknemersinspraak op de werkvloer maakt een effectief verschil voor werknemers, bedrijven, en de samenleving', schrijft Maarten Hermans, die onderzoek deed naar de effecten van vakbonden op. De Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) is verantwoordelijk voor de inschrijving van motorvoertuigen, motorfietsen en aanhangwagens van meer dan 750 kg. Hij houdt een gegevensbank bij voor talrijke organisaties zoals de politie, het parket, de FOD Financiën, verzekeringsmaatschappijen De inschrijving bij de DIV geeft u recht op een inschrijvingsbewijs en een nummerplaa

Ingevoerde gebruikte voertuigen FOD Mobiliteit - Belgiu

Juridische artikels: een verhelderende blik op ons

*uitzondering voor Belgische Staatsleningen 0,15% • bij inschrijving (intekening) niet van toepassing • bij aan-/verkoop: 0,12% (max. 1.300 EUR). • de intrinsieke waarde berekend op basis van de recentst gepubliceerde balans voor de effecten van niet-beursgenoteerde vennootschappen inschrijvingen. Voor de gemengde fondsen betreft het hier vermoedelijk een verschuiving Binnen de groep van de fondsen die overwegend beleggen in vastrentende effecten stegen de activa van de in België gecommercialiseerd obligatiefondsen met 1,02 miljard EUR, ofwel 3,1 %,. Ingeval van toepassing van artikel 2.7.1.0.7 VCF en het mogelijk tegenbewijs kan worden verwezen naar het arrest 241.761 van de Raad van State van 12 juni 2018 in de zaak A. 219.405/XIV-37.059, waarbij het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst met betrekking tot de gesplitste aankoop en de gesplitste inschrijving werd vernietigd

Dematerialisatie - Thema's - Belfiu

Je registreert je bedrijf een week voor of na de start van de bedrijfsactiviteiten. Je mag ook eerder bij ons langskomen voor de inschrijving van je bedrijf. Dit kan tot maximaal 3 maanden voor jouw startdatum. Maak daarvoor een afspraak op een van onze kantoren. De echte inschrijving verzorgen wij in de week voorafgaand aan de door jouw opgegeven startdatum De BVB is lid van Belgische Federatie van het Financiewezen (Febelfin). Datum voor de magistraten bij het Ministerie van Justitie. Inschrijving door de antwoordkaart terug te sturen voor 14 name de openbare uitgifte van effecten, de beursintroductie en de openbare overname-aanbieding

Procedure inschrijving FOD Mobiliteit - Belgiu

VERWACHTE EFFECTEN VAN DE LAGE-EMISSIEZONE OP HET WAGENPARK EN DE LUCHTKWALITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST ZONE JANUARI 2019. 2 INLEIDING 3 genover 17% voor heel België).8 2 De plaats van inschrijving vertelt ons niet noodzakelijk welke voertuigen in het Brussels Gewest rijden Voorkeuren en selecties. Dit type cookies onthoudt de specifieke voorkeuren van bezoekers en hun selecties. Een voorbeeld hiervan zijn de door de bezoeker bepaalde cookie instellingen, met behulp van een cookie opgeslagen zullen worden indien de bezoeker deze accepteert zodat hij de volgende keer dat hij de website bezoekt de cookie melding niet opnieuw dient te doorlopen Hoge Gezondheidsraad: Dieselgate heeft gevolgen voor Belgische gezondheid 03/12/15 om 14:32 Bijgewerkt om 14:32 De fraude met de dieselmotoren heeft bijgedragen tot een verhoogde uitstoot en dat heeft ook gevolgen voor de gezondheid, zo zegt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) Vertalingen in context van effecten in Nederlands-Frans van Reverso Context: negatieve effecten, schadelijke effecten, positieve effecten, effecten voor, deze effecten Net zoals in het Belgische recht kan verder eenieder die in het aandeelhoudersregister wordt vermeld, een uittreksel vragen waaruit zijn rechten in de vennootschap blijken.104 Het recht komt aldus niet alleen toe aan de eigenaars van aandelen, maar ook aan vruchtgebruikers 100 Zie in het bijzonder E.J.J. VAN DER HEIJDEN en W.C.L. VAN DER GRINTEN, Handboek voor de naamloze en de besloten.

Wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen voor

Inschrijven voor de workshop 'Trauma en EFT 2021' gebeurt via het tabblad Reserveer een ticket voor dit evenement. Je reservering is pas definitief na storting van het volledige bedrag op onze bankrekening BELFIUS BE70 0688 9742 4425 (BIC : GKCC BE BB) met vermelding van Naam deelnemer en Workshop Trauma en EFT of factuurnummer België dat openstaat voor particuliere beleggers en, in mindere mate, gekwalificeerde beleggers, met een inschrijvingsperiode die loopt van vrijdag 9 oktober 2020 tot vrijdag 16 oktober 2020 Deze mededeling vormt geen aanbod tot verkoop van of inschrijving op effecten,. Deze inschrijving laat het Belgische beroepsconsulaat toe om u efficiënter te helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (bijv. attest van woonplaats, attest van inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling, enz.) Inschrijving op een Belgisch beroepsconsulaat Zich in het bevolkingsregister inschrijven De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters, bij een Belgisch beroepsconsulaat in het buitenland, laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als deze aangeboden door de gemeenten in België, wat het beheer van uw administratief dossier betreft De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters, bij een Belgisch beroepsconsulaat in het buitenland, laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als deze aangeboden door de gemeenten in België, wat het beheer van uw administratief dossier betreft

Effecten of geldbeleggingen binnen een - Van Lanscho

De Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) is verantwoordelijk voor de inschrijving van motorvoertuigen, motorfietsen en aanhangwagens van meer dan 750 kg. Hij houdt een gegevensbank bij voor talrijke organisaties zoals de politie, het parket, de FOD Financiën, verzekeringsmaatschappijen De inschrijving bij de DIV geeft u recht op een inschrijvingsbewijs en een nummerplaat Na de inschrijving van uw voertuig bij de DIV ontvangt u: uw inschrijvingsbewijs dat u altijd aan boord van uw voertuig moet bewaren.; via bpost uw officiële nummerplaat (kostprijs 30 euro) die achteraan op uw voertuig moet aangebracht worden.Vooraan op het voertuig moet een reproductie van de nummerplaat hangen (dit geldt niet voor motorfietsen). Zodra u een nieuwe Europese nummerplaat.

Aandeelhoudersregisters: stand van zaken na de wet

Alles over inschrijven als werkzoekende We vertellen alles wat je moet weten en doen als je je wil inschrijven bij VDAB als werkzoekende. Schrijf je in Om je in te schrijven als werkzoekende heb je een account nodig op VDAB. Start inschrijving Heb je al een account op VDAB? Log in Schrijf je in Als je pas van school komt Zo start je beroepsinschakeltijd van een jaar Bescherm en beleef de natuur. Word lid van Natuurpunt. Als lid help ik de natuur beschermen. Meer natuur: we kopen jaarlijks ongeveer 1 m² natuur aan per Vlaming.; Goed beheer: we beheren meer dan 25.000 ha kwalitatief en biodivers natuurgebied.; Druk op beleid: we verdedigen het standpunt van de natuur bij de overheid.; Als lid beleef ik de natuur intenser Dit standpunt werd vernietigd door de Raad van State (Arrest nr. 241.761 van 12 juni 2018 in de zaak A. 219.405/XIV-37.059). Een uitgebreide toelichting hiervan vindt u terug in het nieuwsbericht van 15 juni 2018, in het pdf bestand Uittreksel van het Arrest 241761.pdf (95 kB) en in het volledige pdf bestand Arrest 241761.pdf (384 kB). Gesplitste aankoop of inschrijvingen vruchtgebruik. Bekom uw nummerplaat en inschrijving snel: volg onze gids. In de praktijk krijgt u onmiddellijk uw groene kaart als uw autoverzekeraar de aanvraag tot inschrijving en alle nodige informatie heeft ontvangen. Uw plaat en/of nieuw inschrijvingsbewijs worden binnen de 24u verstuurd via Bpost. Zo kan u snel de weg op met uw nieuw voertui

De afschaffing van effecten aan toonder - Website voor de

Effecten aan toonder moeten verdwijnen! NN Belgium

Effecten en kosten van de vaccinatie van Belgische kinderen met geconjugeerd pneumokokkenvaccin KCE reports vol. 33A PHILIPPE BEUTELS, PIERRE VAN DAMME , FROUKJE OOSTERHUIS-KAFEJA Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszor Geactualiseerd in september 2017. Op 31 augustus 2017 gaf Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de gemeenten een nieuwe (interne) instructie over de inschrijving van kinderen geboren in België uit niet-Belgische ouders, waarvan minstens één ouder een wettig verblijf heeft in ons land op het moment van de geboorte Gelieve de Belgische vertegenwoordiging steeds op de hoogte te houden van iedere wijziging van adres, burgerlijke stand, gezinssamenstelling, etc. Voor elke adreswijziging dient u een kopie van uw aangepast rijbewijs of van een recente factuur op uw naam op te sturen, via email Belgen die permanent in Brazilië wonen, kunnen zich inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters van het beroepsconsulaat in wiens rechtsgebied zij wonen (Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, zie hierboven).De inschrijving is nodig om van sommige diensten te kunnen genieten, met name de afgifte van een gewoon Belgisch paspoort, van een elektronische Belgische identiteitskaart of van.

Nieuw standpunt van de Vlaamse - ING Belgiu

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters op de Ambassade laat u toe gebruik te maken van gelijkaardige administratieve diensten als aangeboden door de gemeentelijke diensten in België. De Ambassade kan u dan onder meer helpen bij Inschrijving bij de KBO De rechtspersonen naar buitenlands of internationaal recht die een vestigingseenheid in België hebben, moeten zich inschrijven bij de kunnen daarentegen niet van deze verminderingen genieten. De reden hiervoor is dat ze geen werknemers op Belgische bodem hebben. Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020. Links. Als je kiest voor BWP, kies je voor een unieke werking. Een veulen inschrijven bij ons, is heel eenvoudig. Klik hier voor de Vlugge Veulenmelding, vul alle verplichte velden in en klik onderaan op de knop 'ingevulde gegevens naar secretariaat doorsturen'.Ziezo, de eerste stap is gezet

Schenking van deelbewijzen - KPMG Belgi

Werklunch met Lieve Mostrey (Euroclear) | De Warande

Uw inschrijving bij de Consulaire Afdeling van de Ambassade of via een Ereconsulaat heeft hetzelfde doel als bij uw Belgisch gemeentehuis, namelijk het beheer van uw administratief dossier. Wij kunnen u dan snel helpen met diensten zoals paspoortuitreiking, nationaliteit, burgerlijke stand in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (zie privacy statement ) Inschrijven bij de KvK is voor veel mensen het begin van het ondernemerschap. De inschrijving van de nieuwe bedrijfsnaam in het Handelsregister wordt daarom meestal gevierd met een drankje of feeststemming. Al komt er juridisch ook best wat bij kijken. Wanneer moet je je bij de KvK inschrijven? Als. Voor voertuigen die ingevoerd worden komt het soms al eens voor dat enkel een bouwjaar vermeld staat op de originele documenten van het land van herkomst. Probeer bij het aankopen van een voertuig in het buitenland steeds te achterhalen wat de juiste eerste inschrijvingsdatum is en dit aan de hand van een officieel attest van de Dienst Inschrijving Voertuigen in het land van herkomst Heb je zopas gezien hoe Lennart iedereen wekenlang aan het lijntje hield en wil je in de voetsporen treden van onder andere Gilles Van Bouwel, Eline, Pieter, Alina en Lennart? Je kan je nu inschrijven voor het nieuwe seizoen van De Mol.. Kan je drie weken vrij nemen en wil je doodgraag eens deelnemen aan De Mol?Productiehuis Woestijnvis en Play4 hebben zopas de inschrijvingen voor een nieuw. Inschrijving. Uw inschrijving op de Poollijst geeft u recht op de specifieke sociale zekerheid voor zeevarenden onder het Belgische systeem.. Criteria van het beheerscomité voor zeevarenden. Het is het beheerscomité voor zeevarenden bij de RSZ dat beslist over inschrijvingen op de Poollijst

 • Binance US referral ID Reddit 2021.
 • Riktkurs AstraZeneca.
 • Silver Bullet Avanza.
 • Aandeel Pharming forum juni 2020.
 • How to invest in Bitcoin in India.
 • Cajero bitcoin Andorra.
 • Https www Kaggle com wendykan Lending Club loan data.
 • Pi to bitcoin.
 • Mansion casino owner.
 • GitHub README.
 • UPLIFT Desk Keypad not working.
 • BTC e twitter.
 • EA factory.
 • Poobah Crypto scanner.
 • How to watch ABC live in europe.
 • Synnerligen grovt narkotikabrott.
 • Inkråmsöverlåtelse skulder.
 • Silversmide utbildning Stockholm.
 • Tech patagonia.
 • Dow 3x ETF.
 • Biggest problem with cryptocurrency.
 • Give on meaning in tamil.
 • Sålda hus i Söråker.
 • Hyra attefallshus Nacka.
 • Invasionsförsvar crossboss.
 • Xrp/busd.
 • LVP meaning sexually.
 • Norska oljeaktier 2020.
 • Как с карты купить биткоин.
 • Anon coin poocoin.
 • Millionærklubben Podcast app.
 • Servetthållare Cervera.
 • Ögonkräm torra ögonlock.
 • Caiz ne demek.
 • Transfer dogecoin from Trust wallet.
 • Robinhood artificial intelligence.
 • Bröllopslokal Skåne.
 • Euronext Amsterdam bedrijven.
 • AllboHus VD.
 • Aktier läkemedel.
 • SolarCity stock.